BUITEN
KANSEN
   atelier voor transformaties in het buitengebied
 

           home | opgaven | visie | referenties | werkwijze | team | blogs | contact   

 

Landgoed Middachten | Atelier Buitenkansen
Herontwikkeling landgoed leidt tot kwaliteitsimpuls landschap en voorziet in vervangende inkomsten.

Landgoed Middachten | Atelier BuitenkansenBijgebouwen hoeve Oud Middachten maken plaats voor kleinschalige erfbebouwing.

 

 

Rood-voor-Rood en herbestemming agrarisch vastgoed maken landgoed levensvatbaar                                  
Landgoed Middachten

Een landgoed in stand houden is een kostbare en complexe zaak. Zelfs wanneer een landgoed in bedrijf is, want de bedrijfsvoering is aan verandering onderhevig. De agrarische activiteiten van pachtboeren moeten zich evenwichtig verhouden tot de ruimtelijke, landschappelijke en ecologische waarden die het landgoed hoog moet houden.

Landgoed Middachten is wat dit betreft exemplarisch. Door de aanleg van de snelweg in de jaren zestig zijn de gronden van een pachtboer versnipperd. De stallen bij de hoeve zetten de ruimtelijke kwaliteit onder druk. Een andere pachtboer op het landgoed wordt verplaatst, omdat de mest het kwetsbare ecosysteem van de bronnen en bronbossen aantast. Bovendien kan hij zo de omvang van zijn bedrijf aanpassen aan een moderne bedrijfsvoering. De weilanden worden vernat om ruimte te maken voor de rivier. De appelschuur staat leeg en heeft een rendabele herbestemming nodig.

De opgave van Buro Lubbers was tweeledig. In het kader van de Rood-voor-Roodregeling dienden rondom de hoeve Oud Middachten stallen te worden vervangen door woningen. Door de boerderijverplaatsing van de tweede pachtboer is een functieveranderingsplan nodig voor de vrijkomende locatie die tot woonlocatie wordt getransformeerd evenals voor het nieuw op te richten agrarische bouwblok. Wij maakten voor beide locaties het stedenbouwkundig en landschappelijk ontwerp.

Onze aanpak bestond uit een uitgebreide analyse van het landgoedsysteem. Vervolgens hebben we met respect voor het landschap en de cultuurhistorie de nieuwe bebouwing ingepast. Het resultaat is dat de herontwikkeling van de locatie belangrijke kansen biedt aan zowel Landgoed Middachten als de gemeente Rheden. Zo geeft de (her)ontwikkeling de entree van zowel de dorpskern als het landgoed een belangrijke kwaliteitsimpuls. Bovendien betekent woningbouw een vervangende vorm van inkomsten uit erfpacht voor het landgoed.

Het project laat zien dat we niet alleen de concrete opgave oplossen, maar verder kijken. In dit geval naar het totale functioneren van het landgoed en naar nieuwe opties voor de toekomst. Zo hebben we bijvoorbeeld ook suggesties gedaan voor het recreatief benutten van de gronden langs de IJssel, sfeerbeelden gecreëerd voor een te herbestemmen appelschuur en recreatieve routes naar de Veluwe.

Meer informatie

ontwerp: Buro Lubbers | opdrachtgever: CON-C i.s.m. Landgoed Middachten | locatie: De Steeg | jaar ontwerp: 2008-2014 | status: in ontwikkeling