BUITEN
KANSEN
   atelier voor transformaties in het buitengebied
 

           home | opgaven | visie | referenties | werkwijze | team | blogs | contact   

 

Werkwijze Atelier Buitenkansen

 

 

Atelier Buitenkansen
Ons team brengt verschillende disciplines en expertises samen om uw opgaven in het buitengebied op te lossen: landschapsarchitectuur, stedenbouw, planologie, stadssociologie, procesbegeleiding en communicatie. Samen hebben we ruime ervaring met opgaven op diverse schaalniveaus, met verschillende stakeholders en voor uiteenlopende opdrachtgevers. De bundeling van onze krachten stelt ons in staat uw opgave integraal en doelgericht aan te pakken. Uw voordeel is dat u met één adviseur samenwerkt en niet langs talloze loketten hoeft voor een totaaladvies. Dit bevordert niet alleen een vlot proces, het voorkomt ook budgettaire verrassingen. Het is ons streven u zoveel mogelijk te ontzorgen. Bij Atelier Buitenkansen heeft u daarom altijd één vaste contactpersoon, die het project coördineert en uw opgave samen met het team professioneel volbrengt.
  Buro Lubbers
Ruimtelijk ontwerp, stedenbouw, landschap en strategie

Plan ROS
Adviesbureau in ruimtelijke ontwikkeling

Herbestemming 360° (onderdeel van Remie advies)
Fiscaal-, juridisch- en bedrijfseconomisch advies in de agrarische sector

Bureau Franken
Projectmanagement, bouwbegeleiding en begrotingen

Adriaanse Research & Mediation
Onderzoek, procesbegeleiding, co-creatie

   
Buro Lubbers: landschap en stedenbouw
Buro Lubbers is een ontwerpbureau voor landschapsarchitectuur, stedenbouw en de inrichting van de openbare ruimte. Het bureau ontwerpt projecten op elk landelijk en stedelijk schaalniveau, voor zowel publieke als private partijen. Centraal in zijn benadering staat de vraag van de opdrachtgever. Wat is de essentie van de opgave? Elke opgave benadert het team vervolgens in relatie tot de specifieke kenmerken van de omgeving: de genius loci. Bestaande landschappelijke karakteristieken, verkavelingspatronen,  groen- en bebouwingsstructuren vormen uitgangspunten voor ontwikkelingen. Een ruimtelijk plan ontstaat zo als een logisch gevolg of als een reactie op de plek. Deze strategie leidt tot verrassende concepten, die in hun ogenschijnlijke eenvoud de identiteit van een locatie of gebied krachtig en herkenbaar neerzetten. Duurzaamheid, cultuurhistorie evenals de belangen van de diverse stakeholders houden we altijd scherp in het vizier. Zo boort Buro Lubbers met ambitie en realiteitszin zijn creatieve potenties aan voor de ruimtelijke opgaven van vandaag, ook voor transformaties in het buitengebied. Meer informatie

Plan ROS: adviesbureau in ruimtelijke ontwikkeling

Plan ROS is een adviesbureau dat gespecialiseerd is in ruimtelijke ordening en omgevingsrecht. Met specialisten op het gebied van omgevingsrecht en RO-digitaliseringen kan Plan ROS advies, producten en ondersteuning leveren in elke fase van een project. Plan ROS maakt onder meer bestemmingsplannen, ruimtelijke onderbouwingen, coördineert (milieu)onderzoeken en vertegenwoordigt partijen bij bezwaar- of beroepsprocedures. Plan ROS is een klein bureau met een groot netwerk. Door deze omvang is Plan ROS laagdrempelig, flexibel en vakkundig.

Plan ROS heeft ruime ervaring met het implementeren en/of opstellen van provinciale en gemeentelijke regelingen die betrekking hebben op het buitengebied. Kan een boer zijn stal vergroten? Hoe moet er worden omgegaan met landschappelijke kwaliteitsverbetering? Welke nevenactiviteiten en/of functies kan een agrariër uitoefenen naast zijn agrarisch bedrijf? Samen met u zoekt Plan ROS dat uit en adviseert en ondersteunt daar waar mogelijk is.  Meer informatie

Herbestemming 360° (onderdeel van Remie Advies)
Remie is een fiscaal, juridisch en bedrijfseconomisch adviesbureau dat al jaren prominent aanwezig is in de agrarische sector. Met het herbestemmen van agrarische percelen hebben wij inmiddels veel ervaring opgedaan. Doordat ons kantoor beschikt over juristen, fiscalisten en bedrijfsadviseurs kunnen wij opdrachtgevers tijdens het traject van herbestemmen bijstaan van begin tot eind. Om te komen tot een 360° herbestemming hebben wij een stappenplan ontwikkeld van het inventariseren van de wensen, het verzamelen van gegevens, het uitvoeren van een quickscan en een vervolgtraject in samenwerking met de partners van Atelier Buitenkansen. Meer informatie

Bureau Franken: projectmanagement, bouwbegeleiding en begrotingen
De projecten die door Bureau Franken mogelijk zijn gemaakt bevinden zich door heel Nederland. Van Groningen tot Maastricht en van Rotterdam tot Oldenzaal, met af en toe een uitstapje naar het buitenland.
Belangrijke klantwaarde is geborgd door onze onafhankelijke en professionele positie in een uitdagende (bouw)wereld van complexe wet- en regelgeving, procedures, (bestuurlijke) besluitvorming en processen.
Een groot deel van onze opdrachtgevers bestaat uit corporaties, zorginstellingen, overheden, grote organisaties, culturele instellingen en ondernemers. bureau FRANKEN werkt daarnaast ook veel voor kleine en grote architectenbureaus, collega adviseurs en particulieren. Wij helpen hen bij het opstellen en ondersteunen van begrotingen, bestekken, uitvoeren van inspecties, inmetingen, bepalen van bouwmethodes, toetsen van bestemmingsplannen, restauratieplannen, aanbestedingsplannen en zo meer. Meer informatie

Adriaanse Research & Mediation: onderzoek, procesbegeleiding, co-creatie

Carlinde Adriaanse studeerde Algemene Sociale Wetenschappen met als bijvakken planologie en milieukunde. Zij werkte onder meer voor woningcorporaties en kennisinstellingen waaronder de UVA, Movisie en de TU Delft waar zij in 2011 promoveerde als stadssocioloog. Zij is zelfstandig gevestigd onderzoeker, procesbegeleider en mediator. Zij begeleidt projecten en verricht kwalitatief en kwantitatief onderzoek op het terrein van burgerparticipatie, woontevredenheid, sociale netwerken,  zelfbouw en collectief particulier opdrachtgeverschap, herbestemming van leegstaand vastgoed en de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Ter ondersteuning van meer-partijensamenwerking, burgerparticipatie- en besluitvormingsprocessen ontwikkelde zij samen met dr. Luc Taal het Direct Governance systeem, een online onderzoeks- en stemmethode met consensusmaten. De Direct Governance-methode wordt ingezet om (gedeelde en tegengestelde) behoeften, voorkeuren en wensen van belanghebbenden in beeld te brengen en het draagvlak te peilen voor beleid en burgerinitiatieven. Haar expertise en vaardigheden als public mediator en procesbegeleider zet zij graag in om belangen van stakeholders helder te maken, hun perspectieven onderling te laten delen en door onderhandelingen en het ontdekken van win-winsituaties belangenvervlechting te laten ontstaan. Meer informatie

Netwerk van aanvullende expertise

Buro Kours: adviseur agrarische ontwikkelingen en belangen
Met Buro Kours begeleidt Femke Savelkouls ruimtelijke ontwikkelingen van agrarische ondernemers. Ondernemers die stoppen met het bedrijf of starten met nevenactiviteiten, zoals een kaasmakerij, krijgen met veel nieuwe regels te maken. Buro Kours verzorgt ruimtelijke procedures en alles wat daar bij komt kijken. Van een overleg met de gemeente tot het opstellen van een bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing en alle bijbehorende onderzoeken en ontwerpen. Voorop staat het vinden van de meest geschikte oplossing en een werkbaar plan. Dat is een plan dat goed aansluit bij de omgeving met een snelle doorlooptijd. Buro Kours zet zich in voor een vlot proces met de inzet van de beste partijen op het juiste moment. Meer informatie

Verderbrenger Jasper van Deurzen: adviseur duurzaamheid, natuur en herbestemming
Jasper van Deurzen is een Verderbrenger van mensen met duurzame initiatieven en ideeën. De focus ligt daarbij op de ontwikkeling van rurale gebieden, natuurgebieden en herbestemming van erfgoed. Hij concentreert zich op het creëren van een effectief proces en levert zijn toegevoegde waarde vanuit zijn expertise en ervaring als project-, proces- and programmamanager. Jasper van Deurzen beschikt over een sterk ontwikkeld analytisch vermogen om complexe processen te structureren en besturen. Zijn empathisch vermogen gebruikt hij om oog te houden voor belangen en bedoelingen van partijen en op die manier te werken aan draagvlak. Een breed netwerk in zowel de publieke als private sector zet hij in om verrassende samenwerkingen te creëren. Meer informatie