BUITEN
KANSEN
   atelier voor transformaties in het buitengebied
 

           home | opgaven | visie | referenties | werkwijze | team | blogs | contact   

 

 
 

15-09-2017 Eindhovens Dagblad | Actie tegen leegstand platteland
Goed nieuws! Rijksbouwmeester Floris Alkemade schrijft een wedstrijd uit voor de aanpak van leegstand en verpaupering op het Brabants platteland. Net als Atelier Buitenkansen heeft hij een groot vertrouwen in de toekomst van het buitengebied. En net als wij wil hij kennis en ontwerp kracht koppelen aan boerenverstand. Onze missie is om belangen van burgers, boeren, besturen en buitenlui te verenigen in een gezamenlijk perspectief. Dat betekent dat we weten wat er speelt op het platteland en hoe we opgaves op een slimme en creatieve manier kunnen vertalen in gedragen oplossingen. Dus boeren, zoekt u een ontwerper om uw bedrijf een gezonde toekomst te geven, kom dan langs bij Atelier Buitenkansen.
Artikel

15-07-2017 Eindhovens Dagblad | Kans of knelpunt? De leegstand op het platteland 
Medio juli verscheen een hele reeks artikelen over de verkrotting van het platteland. Wat voor de ene partij een zorg is, is voor de andere een kans. Een buitenkans. Het Brabantse platteland kampt met een enorme leegstand van boerderijen en stallen, een leegstand die alleen maar zal toenemen. 40% van de agrarische bedrijven stopt de komende decennia. Om verdere verloedering van het buitengebied te beperken, kampen provincie en gemeenten met de vraag: slopen of herbestemmen? 
Atelier Buitenkansen pleit voor zorgvuldig onderzoek en maatwerk. De problematiek wisselt per situatie. Generieke oplossingen zijn er niet. Soms kan een boerderij een nieuwe functie krijgen en daarmee het agrarisch erfgoed behouden, zoals in Heike 14. Soms kan het boerenbedrijf een impuls krijgen door krachten van burgers en boeren te bundelen. De Landcooperatie Dal van de Kleine Beerze is daarvan een goed voorbeeld. In elk geval kost slopen geld en de vraag is wie dat gaat betalen. Atelier Buitenkansen creëert daarom slimme verdienmodellen, die sloop eventueel in combinatie met herbestemming mogelijk maken en daarmee een nieuw toekomstperspectief genereren voor de plek. De persoonlijke verhalen en de cultuurhistorische betekenis van de plek houden we daarbij altijd scherp in het vizier. 

De verloedering van het buitengebied is een serieus probleem. Atelier Buitenkansen creëert kansen voor duurzame oplossingen. Artikel

03-09-2016 Artikel Brabants Dagblad | Boer is de oplossing, niet het probleem
Dat stelt Hans Huijbers, voorzitter van ZLTO. Het denken in Buitenkansen dringt langzaam door bij de belangenbehartigers van ondernemers in het buitengebied. Nieuwe verbindingen en slimme combinaties van agrarische diensten en producten zijn de sleutel voor een gezonde circulaire economie voor de groene ruimte. De relatie tussen stad en land moeten we daarbij opnieuw vormgeven. Artikel

 

03-09-2016 Artikel Brabants Dagblad | Red de Brabantse zandweg
De Brabantse Milieu Federatie pleit voor een beschermde status van onverharde wegen in de provincie. Atelier Buitenkansen ondersteunt dit van harte. Cultuurhistorie, biodiversiteit en recreatie zijn waardevolle onderdelen van het buitengebied die we moeten koesteren. Artikel

 

11-05-2016 Onderzoek naar Vrijkomende Agrarische bebouwing: VABLab
Buro 013 Architecten, fotografe Claudia den Boer en Atelier Buitenkansen hebben de handen ineen geslagen voor ontwerpend onderzoek naar VAB’s, vrijkomende agrarische bebouwing.  Voor het onderzoek is subsidie aangevraagd bij het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie.

Haaren, Noord-Brabant, 28/12/2015, Claudia den Boer ©

 

04-05-2016 Wat doen met overtollige bebouwing in het buitengebied?
“Door de schaalvergroting zijn steeds meer (boeren)bedrijven in het buitengebied opgehouden te bestaan. Deze voormalige bedrijfspanden staan vaak leeg omdat het lastig is een alternatieve functie te vinden. Hoe kan dit worden opgelost?” Met de Ruimte-voor-Ruimteregeling. Plan Ros geeft in dit artikel voor www.indicator.nl uitleg over het gebruik van deze regeling.

 

03-01-2016 Eerste bijeenkomst Inspirators Platteland
Begin maart heeft de eerste sessie met de Inspirators Platteland plaatsgevonden. Deze denktank is een initiatief van de Network Support Unit (NSU) van het Netwerk Platteland. Marian de Vries is namens Atelier Buitenkansen één van de inspiratoren.
De deelnemers gaan met elkaar in gesprek over onder meer ontwikkelingen, innovaties en verduurzaming in de landbouw, de voedselketen en de sociaal culturele betekenis van het platteland. Er ligt daarbij een duidelijke link met de uitvoering van het Europese subsidieprogramma POP3, dat bedoeld is voor de ontwikkeling van de landbouw en het platteland. Het verslag kunt u hier lezen.

 

08-02-2016 Artikel | Het nieuwe boeren in circulaire biobased economie. Interview met Hans Huijbers door Désirée Crommeling
Hans Huijbers, voorzitter van ZLTO, pleit in het interview voor een transitie van het gangbare lineaire boeren naar een circulaire landbouw. Hij signaleert kansen voor energie-, zorg- en waterboeren en benadrukt de positieve effecten voor onder meer verdienmodel, natuur, bodem, beleving, recreatie, relatie boer-consument. Atelier Buitenkansen is een groot voorstander deze aanpak. Beste Hans, wanneer gaan wij een keer om tafel om onze gezamenlijke missie in een casus te bewijzen?
Het artikel is gepubliceerd op www.duurzaamplus.nl

 

16-12-2015 Presentatie Hoeve de Waterkant
Op weg naar Brussel voor de presentatie aan de Vlaams Bouwmeester en de eigenaar van Hoeve De Waterkant. In onze visie transformeert de hoeve geleidelijk zijn klassieke landbouwmodel naar een nieuw verdienmodel met als hoofdactiviteit groenblauwe diensten: water zuiveren, bergen en leveren plus de productie van riet voor biogaswinning. De visie krijgt vorm als een strategische watermachine. De machine creëert alternatieve en rendabele inkomsten voor de hoeve, ze draagt bij aan landschappelijke integratie, ze bevordert natuurherstel en -verbindingen, en ze stimuleert extensieve recreatie. Meer dan een einddoel is deze watermachine een strategie, die op zijn beurt tal van ontwikkelingen in gang zet en positieve neveneffecten sorteert voor de hoeve en zijn omgeving. Voor meer informatie klik hier.

27-10-2015 Geselecteerd voor Piloot Projecten Productief Landschap van de Vlaams Bouwmeester!
Met vijf andere teams zijn wij geselecteerd om een toekomstvisie voor Hoeve de Waterkant in Herk de Stad te ontwikkelen. Het agrarisch bedrijf wordt bedreigd door het stijgende water, het belang van de natuur en een oprukkend bedrijventerrein. Meer dan de helft van de gronden van de hoeve staat onder druk en kan niet optimaal worden gebruikt. Een rendabele bedrijfsvoering van het melkveebedrijf is in gevaar. Dat kan anders.

 

29-04-2015 De plattelandswoning, toch geen goede oplossing?
In 2012 werd de ‘plattelandswoning’ geïntroduceerd. Het leek de oplossing voor voormalige agrarische bedrijfswoningen in het buitengebied. Inmiddels zijn we enkele jaren verder en doemen de eerste juridische problemen op. Plan Ros waarschuwt agrariërs in dit artikel over recente ontwikkelingen en eventuele nieuwe wetgeving. Het artikel is gepubliceerd op www.indicator.nl.

 

23-02-2015 Ervenproject Liempde
Stichting de Brabantse Boerderij (SdBB) is voornemens om zeven erven in de gemeente Liempde te herinrichten. Dit ervenproject vindt plaats in samenwerking met SPILL, de stichting die Liempde onder meer als gastvrij hart van het Groene Woud wil promoten. Doel is om de natuurkernen in het Groene Woud en het omliggende cultuurlandschap ecologisch, toeristisch/recreatief en sociaal-economisch te verbinden en versterken.
Eén van de erven die voor herinrichting in aanmerking komt, betreft het Groot Duijfhuis, dat door Stichting Brabants Landschap wordt herbestemd tot informatiecentrum. Buro Lubbers is als één van  de partijen geselecteerd om haar visie op Groot Duijfhuis te presenteren.
Onze visie, die bestaat uit een inrichtingsplan met wandelkaart, kunt u hier downloaden.


02-12-2014 Ruimte voor Ruimdenkers
Atelier Buitenkansen is geselecteerd voor de tweede ronde van de prijsvraag ‘Ruimte voor Ruimdenkers’ van de Provincie Overijssel. Op 9 december mogen wij onze visie op leegstand presenteren in het Provinciehuis in Zwolle. Er zijn in totaal 86 inzendingen. Wij behoren tot de 20 geselecteerde teams. Daarvan gaan er 10 door naar de volgende ronde. In maart 2015 is het slotspektakel waarin de uiteindelijke winnaar bekend wordt gemaakt.

 

26-11-2014 Ruimte voor Ruimdenkers
‘Beleef de leegte!’. Onder die titel hebben wij vandaag onze visie voor de steenovens in Fortmond ingezonden. De organisatie van Ruimte voor Ruimdenkers zal binnenkort bekend maken welke partijen doorgaan naar de volgende ronde.

 

21-10-2014 Brabant mozaïek | Film Weemoed en Wildernis over het teruggeven van het eiland Tiengemeten aan de natuur, inleiding door filmmaakster Digna Sinke
Filmmaakster Digna Sinke volgde 15 jaar lang de ontwikkelingen op het eiland Tiengemeten: van florerende landbouwgronden tot succesvol natuur- en recreatiegebied. De film stemt tot nadenken. Het kappen van alle bomen op het eiland, het afgraven van de humusrijke grond en de aanleg van gemarkeerde paden en bruggen zijn niet de eerste associaties die opkomen bij de slogan ‘teruggeven aan de natuur’. Desondanks is de natuur op Tiengemeten in ecologisch opzicht een groot succes. Die natuur is hard nodig als compensatie voor de steeds minder natuurlijk wordende steden en landbouw. Maar wat is er aan de hand als we een kaartje moeten kopen om de natuur in te gaan, als we veilig op de gemarkeerde paden een vooraf bedacht ommetje gaan maken, gezellig met duizenden andere mensen tegelijk?
Kan het concept van de IABR, ‘Urban by Nature’ ook toegepast worden op Brabantstad? Kunnen we modellen bedenken waarbij landbouw en natuur gemengd worden of als steden en natuur een huwelijk aangaan? Wat kunnen waterberging, -zuivering en watergebonden teelten betekenen voor de vitaliteit van agrarische ondernemingen? Hoe kunnen houtwallen, moerasbossen en dergelijke bijdragen aan bijvoorbeeld recreatie en energie uit biomassa? En wat kan natuur betekenen voor stedelijke ontwikkelingen in de vorm van hitte- en fijnstofreductie, waterberging, ecologische diversiteit en recreatiemogelijkheden in de nabije omgeving?
Wij pleiten voor een reset in het denken over landbouw, natuur en stedelijkheid. Waarom wachten tot de landbouw of de steden onze landschappen opslokken? Laten we zoeken naar mogelijkheden waarmee de natuur andere domeinen positief kan binnendringen!

 

20-10-2014 Brabant mozaïek | Lezing Floris Alkemade
Brabantstad lijdt dankzij de crisis aan vier faillieten, die leiden tot heroverwegingen van de ruimtelijke ordening: gemeentelijk grondbeleid, intensieve landbouw, decentralisatie en de traditionele blauwdrukplanning. De kracht van Brabant schuilt volgens de ontwerpers in de mozaïekstructuur van Brabant. De versnippering is geen zwakte, maar een intelligent netwerk van steeds wisselende verbanden die elkaar ondersteunen en versterken. Door opgaven slim aan elkaar te koppelen, is de oplossing voor het ene probleem meteen een oplossing voor problemen in andere domeinen.
Atelier Buitenkansen brengt deze missie in praktijk. Voor een gemeente in Limburg ontwierpen wij een woningcluster aan de rand van een dorp. Door vlonderwoningen in een waterbergingsgebied te bouwen, ontstond niet alleen een uniek woonmilieu, maar konden wij tevens het landschap transformeren tot aantrekkelijk natuur- en recreatiegebied dat zijn waterbergende functie behoudt. De ingreep dient meerdere doelen. Door de opgaven van economische haalbaarheid en waterberging met elkaar te verbinden, profiteerden ook het landschap, de natuur en de burger!