BUITEN
KANSEN
   atelier voor transformaties in het buitengebied
 

           home | opgaven | visie | referenties | werkwijze | team | blogs | contact   

 

Werkwijze Atelier Buitenkansen

 

 

Stapsgewijze aanpak
Wij adviseren particulieren, ontwikkelaars, corporaties en overheden voor opgaven op het kleinste schaalniveau tot een brede context. Afhankelijk van de opgave en de opdrachtgever varieert onze aanpak van uitermate integraal tot verkennend of zeer oplossingsgericht. Gedurende het hele proces verwerken we voortschrijdende inzichten stap voor stap tot een advies op maat. Uiteraard overleggen we regelmatig met u als opdrachtgever om de ingeslagen weg af te stemmen en waar nodig de koers bij te stellen op uw specifieke vraag.

Elke opgave starten we met een analyse, of het nu een volledig buitengebied betreft, een kleiner plangebied of een individuele plek. De belangrijkste uitgangspunten zijn de unieke kwaliteiten van het gebied. Dus voordat we concrete oplossingen formuleren, analyseren we het DNA van de plek. Waar nodig zoomen we uit op de omgeving, zodat alle relevante kansen, kwaliteiten en oplossingen zichtbaar worden voor uw specifieke opgave. De analyse resulteert in een kaart met kansen en knelpunten.

Op basis hiervan formuleren we een oplossing voor uw opgave. Dit kan een concept zijn, een integrale visie of een concreet ontwerp. We brengen de oplossing in ieder geval altijd in relatie tot andere ontwikkelingen in de omgeving en omgekeerd. Wat betekent de oplossing voor de omgeving? Hoe kunnen uw opgave, ontwikkelingen of bewoners in de omgeving van elkaar profiteren? Onze aanpak benut optimaal de kwaliteiten van uw plek en borgt de belangen van de directe spelers.
  Producten
Het uitwerkingsniveau van het advies is afhankelijk van de gestelde opgave en bepaalt mede het eindproduct. Dat kan variëren van een strategisch gebiedsperspectief tot een verkavelingsplan, van een beeldkwaliteitplan tot een bestemmingsplan, van een analyserend gebiedsonderzoek tot een (onderzoeksverslag van) een com-municatie- of participatietraject. De vorm en uitstraling van het eindproduct worden afgestemd op uw communicatiedoelen, bijvoor-beeld om de bevolking te informeren, om omwonenden te verleiden, voor het verkrijgen van financiering of voor bestemmingsplan-procedures. Graag stemmen wij onze werkzaamheden en resultaten af op uw specifieke vraag.

Participatie
Bewoners en gebruikers van een gebied bezitten vaak belangrijke, relevante kennis over hun omgeving. Zij kennen de ins- en outs van hun plek, de kansen en knelpunten die van belang zijn voor een succesvolle, gedragen ontwikkeling van hun platteland. Daarom betrekken we hen graag bij het proces. Een mooi voorbeeld zijn de Dorpsspiegels van de gemeente Opsterland die sinds 2002 om de vier jaar worden gehouden en die een schat aan informatie opleveren. Op basis hiervan ontwikkelt elk dorp een eigen onderbouwde dorpsvisie met actiepuntenplan en bespreekt het met de gemeente wie welke verantwoordelijkheid heeft in de realisatie ervan en wat ervoor nodig is. We hebben ervaring met het organiseren van uiteenlopende participatietrajecten en -methoden, van fietstochten tot informatie-avonden, van speciale projectsites tot keuken-tafelgesprekken, van dorpsspiegels, brainstormsessies, consensusconferenties, focus-groepen tot de ontwikkeling en analyse van (online) stemrondes en enquêtes.