BUITEN
KANSEN
   atelier voor transformaties in het buitengebied
 

           home | opgaven | visie | referenties | werkwijze | team | blogs | contact   

 

Direct Governance | Atelier Buitenkansen

Direct Governance | Atelier Buitenkansen

Direct Governance | Atelier Buitenkansen

  Direct Governance. Online onderzoeks- en stemtool met consensusbepaling

Snelle en transparante besluitvorming, zeggenschap van bewoners, het creëren en meten van draagvlak en de legitimering van beleid zijn ‘hot issues’ bij transitieprocessen in het landelijk gebied. Met Direct Governance willen wij hier graag een bijdrage aan leveren. Direct Governance is een online instrument dat voor verschillende doeleinden ingezet kan worden bij burgerparticipatie, publieke beleidsbemiddeling en gebiedsontwikkeling nieuwe stijl.

Van dorpsraden, bewonerspanels en huurdersverenigingen wordt vaak gezegd dat ze niet representatief zijn voor respectievelijk alle burgers van een gemeente, de bewoners van een wijk of dorp, of de huurders van een woningcorporatie. Dit bezwaar kan nu van tafel, omdat met het online onderzoeks- en stemsysteem alle belanghebbenden hun mening kunnen geven. Ook voor het snel raadplegen van de complete achterban bij een bewonersinitiatief, de deelnemers bij collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO), het voltallige personeelsbestand van een bedrijf of alle betrokkenen bij een gebiedsontwikkeling, is het online instrument van Direct Governance zeer geschikt: in korte tijd kunnen alle stakeholders inclusief hun achterban worden geraadpleegd. Elke stem telt en de mate van consensus en dissensus over specifieke thema’s is met één druk op de knop in beeld.

Uiteraard blijft het nodig en nuttig om op gezette tijden in een kleinere groep van afgevaardigden ‘fysiek met elkaar te vergaderen’ om alternatieven, voorstellen of oplossingsrichtingen voor te bereiden. Via het online stemmen kunnen vervolgens alle betrokkenen hun mening of voorkeur uitspreken over de verschillende oplossingsrichtingen of planonderdelen, onafhan-kelijk van tijd en plaats. Door de consensus te berekenen, krijgen we snel inzicht in de mate waarin bepaalde (sub-)groepen het wel of juist niet met elkaar eens zijn. De uitkomst uit het onderzoek of de stemronde is weer input voor de volgende vergadering. Door op gezette tijden anoniem online te stemmen, wordt dominantie van individuen of groepsdruk die de besluitvorming op een ongewenste manier kan beïnvloeden, omzeild. Kortom, met de inzet van Direct Governance wordt interactieve beleidsontwikkeling met een grote groep betrokkenen (nog) democratischer, efficiënter, transparanter en sneller en daardoor ook goedkoper.

Meer informatie

Project: Adriaanse Research & Mediation

Opdrachtgevers van projecten waarbij Direct Governance is ingezet: Museum NCB Naturalis, Provinciale Staten Limburg, Ministerie van Defensie, TU Delft, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Project in uitvoering: DuurzaamOverveen, een bewonersinitiatief voor de verduurzaming en het toekomstbestendig maken van het dorp Overveen, ondersteund door de gemeente Bloemendaal.

Project in ontwikkeling:  woonwensenonderzoek en procesbegeleiding bij zelfbouw en collectief particulier opdrachtgeverschap in Noord-Holland en Flevoland.