BUITEN
KANSEN
   atelier voor transformaties in het buitengebied
 

           home | opgaven | visie | referenties | werkwijze | team | blogs | contact   

 

Gebiedsvisie Beers-Vianen | Atelier Buitenkansen   Integrale inzet landschappelijke investeringsgelden
Gebiedsvisie Beers-Vianen

De transformatie van erven in het kader van de Ruimte-voor-Ruimteregeling of regelingen ter verbreding of vervanging van de agrarische bedrijfsfunctie is gekoppeld aan verplichtingen tot kwaliteitsverbeteringen van het buitengebied. De kwaliteits-verbetering wordt vaak door een particulier op een specifieke locatie uitgevoerd. Vaak is de ingreep niet meer dan een camouflagemiddel voor een ongewenst beeld. Samenhang en betekenis op een hoger schaalniveau ontbreken. Ook wanneer vanuit de overheid geld beschikbaar is voor kwaliteitsverbetering (denk aan de Reserve Kwaliteitsverbetering van de Ruimte-voor-Ruimtekavels), ontbreekt een overkoepelende visie op de besteding van deze gelden.

Voor een buitengebied bij Cuijk stelde Buro Lubbers een integrale gebiedsvisie op die deelprojecten verbindt en hun krachten bundelt. Doel: revitaliseren. De gebiedsvisie creëert een vernieuwd kampenlandschap, een stevig groen raamwerk waarbinnen toekomstige ontwikkelingen moeiteloos kunnen worden ingepast. Dit nieuwe landschap krijgt vorm door vijf instrumentele ingrepen op zowel openbaar en structurerend niveau als op particulier en onder-steunend niveau. Op particulier niveau wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds kaderstellende spelregels voor trans-formatie- en nieuwe bouwopgaven en anderzijds stimulerende spelregels voor kwaliteitsverbetering van bestaande percelen. Op alle niveaus profiteert de natuur. Door herstel van gebiedseigen kleinschalige landschapselementen ontstaat er een betere habitat voor plant en dier. De optelsom van de verschillende ingrepen toont de eigenheid van het gebied: kleinschalig, afwisselend en groen. In functioneel opzicht is het toekomstbeeld een gebied met een agrarisch karakter verrijkt met natuur-, recreatie-, woon- en werkfuncties.

De visie biedt een duidelijke kapstok voor zowel particulieren als de overheid. Het geeft de overheid een duidelijk kader om ruimtelijke ontwikkelingen te sturen en in goede banen te leiden. Het levert meerwaarde aan bewoners en bezoekers, omdat er straks meer te beleven is en de omgeving attractiever is. Vanuit een collectief draagvlak kunnen stakeholders gezamenlijk werken aan een toekomstbeeld. De strategie werkt. Sinds de oplevering van het gebiedsperspectief ontstaan diverse initiatieven bij particulieren. Intussen profiteert de natuur en floreert de land-schappelijke kwaliteit.

Meer informatie

ontwerp: Buro Lubbers | opdrachtgever: Gemeente Cuijk | locatie: Beers-Vianen | jaar ontwerp: 2013 | status: visie vastgesteld

Oplossingen: 1. Zichtbaar maken waterlopen. 2.Lanen herstellen en toevoegen, oriëntatie versterken. 3. Recreatief netwerk versterken en coulissen aanleggen. 4a. Nieuwe RvR kavels + coulissen aanleggen 4b. Transformeren bedrijfserven + coulissen aanleggen. 5. Beeldkwaliteits-impulsen geven aan bestaande erven en kwekerijen.

Gebiedsvisie Beers-Vianen | Atelier Buitenkansen

Verschillende reparatiestratgieën en ruimtelijke recepten.