BUITEN
KANSEN
   atelier voor transformaties in het buitengebied
 

           home | opgaven | visie | referenties | werkwijze | team | blogs | contact   

 

Strategie herontwikkeling | Atelier Buitenkansen   Transformatie- en reparatiestrategieën leveren kwaliteits-impuls aan buurtschap
Herontwikkeling Noord-Brabants buurtschap

Als gevolg van transformaties in de landbouw komt veel agrarisch vastgoed leeg te staan of zijn functieveranderingen aan de orde. Buro Lubbers stelt een strategische visie op voor de herontwikkeling van een agrarisch complex. De ontwikkeling moet niet alleen leiden tot reparatie van de betreffende buurtschap, maar zorgt ook voor landschappelijke, ecologische en economische meerwaarde voor bewoners, gebruikers en overheden op een hoger schaalniveau.

De visie dient aan te sluiten op de ambities van de provincie Noord-Brabant zoals beschreven in haar koersdocument De transitie van stad en platteland, een nieuwe koers en moet leiden tot maatschappelijke meerwaarde. Maatschappelijke meerwaarde ontstaat volgens de provincie wanneer een lokale oplossing, een betekenisvolle en vernieuwende bijdrage levert aan de transitie van stad en platteland. Het hoofddoel van deze transitie is dat Brabant uitgroeit tot een topkennis- en innovatieregio met een vitaal platteland. Strategieën om dit doel te bereiken zijn: het versterken van de concurrentiepositie, het bevorderen van landbouwtransitie, het bereiken van een gezonde leefomgeving, het versterken van de regionale identiteit, het realiseren van een robuust en veerkrachtig water- en natuursysteem en het onderhouden van een goede stedelijke structuur.

Naast deze inhoudelijke speerpunten is het van belang dat het project maatschappelijk inpasbaar is. Meerwaarde betekent ook dat we proberen bij stakeholders en bij bewoners een zo breed mogelijk draagvlak te creëren voor onze plannen en ze enthousiast te maken om hierbinnen zelf initiatieven te ontplooien.

Het plangebied is onderdeel van een ambitieuze gebieds-transformatie. De herontwikkeling van het gehucht is gebaseerd op twee strategieën: transformaties en reparaties. De transformaties hebben betrekking op de omvorming van het beekdal met ecologische, recreatieve en economische dragers. De reparaties betreffen leegstaande bebouwing en/of bebouwing die omgevormd wordt naar functies die qua schaal en functie passen binnen de koers van het platteland, zoals een algenkwekerij, een trekkershut, streekwinkels of kleinschalige woningbouw voor starters en kenniswerkers. De opbrengsten van de strategieën vloeien direct terug in het gebied voor bijvoorbeeld landschapsontwikkeling en recreatie.

ontwerp: Buro Lubbers | opdrachtgever: anoniem | locatie: Noord-Brabant | jaar ontwerp: 2010/2014 | status: in ontwikkeling

Vogevlucht beekdalherstel

Strategie herontwikkeling | Atelier Buitenkansen

Waterboeren: zuiveren, bergen, algenkwekerij

Strategie herontwikkeling | Atelier Buitenkansen Mogelijkheden biodynamische landbouw